اسفند ۰۹، ۱۳۹۵

بابا رينگ اسپرتت تو حلقم كه سه تا كليه مى ارزه

چه ايرادى دارد افراد فقير كليه شان را بفروشند؟! اين گفته يك كاراكتر منفى و پليد داستان اليور توييست اثر چارلز ديكنز نيست. جمله شخصيتى بزهكار و پست در يك فيلم مافيايى نيز نيست. اين سخن نماينده مجلس جمهورى اسلامى ايران است. توجه بفرماييد؛ اين سخن حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران "توجه بفرماييد " كميسيون بهداشت و درمان مجلس! چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می برد و با دریافت ۲۰ الی ۳۰ میلیون این کار را انجام دهد." 

كلمات و جملات از بيان پستى و وقاحت اين بيشرفان عاجز مانده اند ادبيات نويى شايد بايد ساخته شود. اينها كه با وعده آب و برق و اتومبيل مجانى بر گرده ملت سوار شدند و بيش از سه دهه است كه ميدزدند و ميبردند و ميخوردند اينك به مردم به خاكستر نشانده ميگويند با فروش كليه اموراتتان را بگذرانيد.! 

حاجيزاده ها با ميلياردها تومان در فرنگستانند به عيش ونوش و آقازاده ها به ناز و نعمت و بازاريهاى رانتخور يك پا در مراسم شب احيا دارند و يك پا در كازينو و جنده خانه و آن يكى آدم فروش در برجى از مرمر سفره مى اندازد و شب قرآنش با حرامزاده هاى نظير خودش پر رونق است. اما تو اگر با آدم فروشى و وطن فروشى و شرف فروشى و حرامزادگى و خايه مالى و قاچاچى گرى و رانت خورى و دروغگويى و زورگويى و تزوير و ريا ميانه اى ندارى، كه از غير هستى و نجيب زاده هستى و انسان مانده اى و از بد روزگار آخوندى به فقر افتاده اى راه حلت اين است كه اجزاى بدنت را به  ازاى ٢٠ يا ٣٠ ميليون تومان به گروه اول بفروشى و با پولش اجاره ات را بدهى و شكم كودكانت را سير كنى و دمى چند زنده بمانى و نمانى..