دی ۱۳، ۱۳۹۰

اعتراض به وضع بومیان کاناداایران روز دوشنبه ۱۲ دی ماه با احضار کاردار کانادا به وزارت امورخارجه این کشور، به "وخامت فزاینده وضعیت بومیان" این کشور اعتراض کرد.

معاون اداره حقوق بشر وزارت امورخارجه ایران گفته: "وضعیت نامناسب بومیان کانادا موجب تاسف و نگرانی جامعه بین المللی است و جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض فاحش حقوق این افراد توسط دولت کانادا بشدت معترض است."

"جمهوری اسلامی ایران از دولت کانادا می خواهد در اسرع وقت به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه دیدار از مناطق مسکونی بومیان کانادا را داده و نظارت نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بر عملکرد دولت کانادا نسبت به بومیان آن کشور را تسهیل کند."

ایران همچنین از دولت کانادا خواسته است "تا تعهدات و الزامات بین المللی حقوق بشری خود را متحرم شمرده و با جامعه بومیان آن کشور برای یافتن راه حلی پایدار برای رفع مشکلات آنان همکاری کند."