فروردین ۰۳، ۱۳۹۴

رها

اين همه وحشت. اين همه نادانى. اين همه عقب 
ماندگى. اين همه بى عدالتى. اين همه نا مردمى. اين همه جنايت. اين همه دروغ. اين همه بى مرامى. اين همه استبداد. اين همه دزدى. اين همه نيرنگ. اين همه نابرابرى. اين همه شرمندگى. اين همه ريا. اين همه درماندگى. اين همه .. آيا وقتش نرسيده كه از افسار اين دين پليد رها شويم.. دوباره آدم شويمفرخنده را كشتند و آتش زدند. مى گفتند كه قرآن آتش زده. 

روانش شاد