اسفند ۱۹، ۱۳۸۸

حالا هی‌ تهدید کنید . ترس سر تا پایتان را میلرزاند . برای ما فتوا آورده‌اید؟ مراسم پیشینیان را غلط می‌دانید ؟ مگر از شما و آیینتان زشت تر و پلید تر هم در این سرزمین دیده شده است؟ مگر اهریمنی تر از آداب و ارزشهای شما را دیده ایم که ما را توصیه به دوری از پاکترین و ایرانی‌‌ترین یادمانهای نیاکانمان می‌کنید تا آن کنیم که شما درست می‌دانید و آن نکنیم که شما درست نمیدانید. این چهار شنبه صوری باشد که دودتان کنیم.