دی ۰۸، ۱۳۹۶

بوی بهار

کسی باور کند یا نکند، زمستان در حال گذر است زمستان ۸۸ اگرچه روزهای گرمی داشت اما بوی بهار نمی‌آمد