تیر ۰۷، ۱۳۸۹

شگفتا از مردم بد

شگفتا از مردم بد. در خبرها خواندم که مردم دهی‌ امضا و استشهاد جمع می‌‌کنند که خانه‌های بهایی‌های ده‌‌ را خراب و اموالشان را صاحب شوند و گویا پنجاه خانه را هم ویران کرده‌اند. آن چیزی را که داشت از یادم می‌‌رفت، دیگربار به یاد آوردم...  مردم بد.


خرداد ۳۱، ۱۳۸۹

هرگز نخواب کوروش

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد
کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند، آتش فشان ندارد
دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو، گرز گران ندارد
روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان، نقش جهان ندارد
بر نام پارس دریا، نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما، تیر و کمان ندارد
دریای مازنی ها، بر کام دیگران شد
نادر، ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد
دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند، دارا جهان ندارد
آییم به دادخواهی، فریادمان بلند است
اما چه سود، اینجا نوشیروان ندارد
سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس، شیر ژیان ندارد
کو آن حکیم توسی، شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد
هرگز نخواب کوروش، ای مهر آریایی
بی نام تو، وطن نیز نام و نشان ندارد

سیمین بهبهانی

خرداد ۲۲، ۱۳۸۹

تشکل سبز وین

گردهم آئی و تظاهرات بمناسبت سالگرد ۲۲ خردادزمان: از ساعت ۱۷ شنبه ۱۲ ماه ژوئن
مکان: Stephansplatz
1010 Wien
بطرف سفارت جمهوری اسلامی ایران

جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران – اتریش
تشکل سبز وین