بهمن ۱۹، ۱۳۹۲

به گور ببر

جنتى: آرزوى امام خمينى اين بود كه با آمريكا بجنگد

او اين آرزو را با خود به گور برد، شما هم خواهشأ به گور ببر و دست از سر اين مردم بردار