خرداد ۳۰، ۱۳۹۶

تروريست

"تروريست"


دلى لرزان دلى تنها 
دلى بى همدم و درهم
جويد به ناگاه جويد به بيگاه
جويد نرمشى اگر هم در نيم نگاه 
همنشينى كو حتى غريبى نارفيقى كو

به هر سو جويد به هر جو پويد
هم صدايى هم نوايى هم دمى 
قارى قرآن قورى رندان تق تق سندان
هر گوشه دامى بر راه خامى

همدمى شو تو هم نوايى 
همدلى شو تو همجوارى 
بينايى باش تو كور دلى را روشنايى
دريابش زود تا نكند رم دلى
نوش دارش زود تا نشود سنگ دلى 

در بازار مكاران رفت اگر به يغما دل
به بازار شهر آيد باز بسته بمبى بر دل