آبان ۱۶، ۱۳۹۲

معامله باجگير و زورگير

مذاكرات پيرامون فعاليتهاى هسته اى ايران به نتيجه نخواهد رسيد. دستكم عقل سليم اين را ميگويد؛ آمريكايى ها ما را به مانند كره شمالى مى خواهند سر بند نگه دارند و هر دم تحريم كنند و تحريم لغو كنند و آخوندها هم هى باجگيرى كنند و سانتريفوژها را خاموش و روشن كنند! نمى دانم كه در حيله گرى آخوندها مانده ايم يا در خرد خام خود ، اينها باز به مردم ساده دل هر چه باور كن كه ميل دارى ما رو دست زدند! توطعه بيت رهبرى عجب مكرانه بوده كه اين بار در انتخابات دست نبرده؛ كسى را كه به طبل اصلاحات و آزادى و مردم دارى مى زد را به راى مردم مشروعيت داده و ميخواهد بگويد دست چپى هاى ما هم به نتيجه نرسيدند و پيشاپيش ابراز بد بينى مى كند رهبر عجول! اين مشكل اصلا قرار نيست كه حل بشود، كه يك طرف باجگير و آن طرف زورگير است. شايد چندان بى ربط هم نگفته آن مردك پوزه دراز كه روحانى را گرگى در پوست ميش خوانده، از حيلهء ملا چيزها مى داند