مهر ۰۲، ۱۳۹۴

فشار مقدس

از ميان صدها زيارت كننده اى كه امروز به سبب ازدحام جمعيت در مراسم كعبه نوردى حج جان به الله تسليم كردند عده زيادى هم ايرانى بودند آنها شهدايى هستند كه مزاياى حاجى شدن را به له شدن بخشيدند. اينگونه است آن شرزمين مقدس! باشد كه اين فشار مقدس نسيب ما نشود كه لايق نيستيم