فروردین ۲۹، ۱۳۸۹

بسیج از دیدگاه زرتشت؟

“ نادانان چون نمی توانند نیک را از بد تشخیص دهند، در هنگام گزینش به مشورت با بداندیشان و فریبکاران فریب خورده، و بدین ترتیب اندیشه ی زشت را برمی گزینند و سپس برای انجام کار زشت ناگزیر به سوی خشم و زور روی می آورند. و بنابراین زندگی آدمیان را به تباهی می کشند ” اشو زرتشت


فروردین ۲۲، ۱۳۸۹

لج می‌کنم، پس هستم
در انتخابات بعدی شرکت می‌کنم اگر رأیم باز دزدیده شد باز پایش می‌ایستم و دنیا را سر دزدانش خراب می‌کنم . این دیگر یک مبارزه است . بار پیش اگر برای نخستین بار رای دادم از این پس همیشه رای میدهم. مگر چند سال زنده‌ام که از آینده کشورم دلسرد شوم و آن را دست دزدان بسپارم که شاید زمانه سرنوشت میهنم را به دست صاحبانش باز گرداند؟ دزدان مردم را رام خود نخواهند کرد. حق آزادی گرفتنیست نه دادنی. بگذار هر انتخابات کابوسی شود که خواب آرام زورگویان و میهن فروشان و تاریک اندیشان را برباید. من لج می‌کنم، من لجبازم، از رو هم نمی‌‌روم. وظیفهٔ شما سیاستمداری که دلت برای ایران و مردمش میتپد کاندید شدن، وظیفهٔ من رای دادن!