مهر ۰۲، ۱۳۹۴

فشار مقدس

از ميان صدها زيارت كننده اى كه امروز به سبب ازدحام جمعيت در مراسم كعبه نوردى حج جان به الله تسليم كردند عده زيادى هم ايرانى بودند آنها شهدايى هستند كه مزاياى حاجى شدن را به له شدن بخشيدند. اينگونه است آن شرزمين مقدس! باشد كه اين فشار مقدس نسيب ما نشود كه لايق نيستيم

فروردین ۰۳، ۱۳۹۴

رها

اين همه وحشت. اين همه نادانى. اين همه عقب 
ماندگى. اين همه بى عدالتى. اين همه نا مردمى. اين همه جنايت. اين همه دروغ. اين همه بى مرامى. اين همه استبداد. اين همه دزدى. اين همه نيرنگ. اين همه نابرابرى. اين همه شرمندگى. اين همه ريا. اين همه درماندگى. اين همه .. آيا وقتش نرسيده كه از افسار اين دين پليد رها شويم.. دوباره آدم شويمفرخنده را كشتند و آتش زدند. مى گفتند كه قرآن آتش زده. 

روانش شاد