دی ۰۸، ۱۳۹۶

بوی بهار

کسی باور کند یا نکند، زمستان در حال گذر است زمستان ۸۸ اگرچه روزهای گرمی داشت اما بوی بهار نمی‌آمد 

خرداد ۳۰، ۱۳۹۶

تروريست

"تروريست"


دلى لرزان دلى تنها 
دلى بى همدم و درهم
جويد به ناگاه جويد به بيگاه
جويد نرمشى اگر هم در نيم نگاه 
همنشينى كو حتى غريبى نارفيقى كو

به هر سو جويد به هر جو پويد
هم صدايى هم نوايى هم دمى 
قارى قرآن قورى رندان تق تق سندان
هر گوشه دامى بر راه خامى

همدمى شو تو هم نوايى 
همدلى شو تو همجوارى 
بينايى باش تو كور دلى را روشنايى
دريابش زود تا نكند رم دلى
نوش دارش زود تا نشود سنگ دلى 

در بازار مكاران رفت اگر به يغما دل
به بازار شهر آيد باز بسته بمبى بر دل

فروردین ۳۰، ۱۳۹۶

مصطفى كمال پاشا

اسلام، اين دين پوچ يك قوم صحرانشين بى اخلاق، لاشه فاسديست كه زندگى ما را مسموم ميكند

آتاتورك

اسفند ۰۹، ۱۳۹۵

بابا رينگ اسپرتت تو حلقم كه سه تا كليه مى ارزه

چه ايرادى دارد افراد فقير كليه شان را بفروشند؟! اين گفته يك كاراكتر منفى و پليد داستان اليور توييست اثر چارلز ديكنز نيست. جمله شخصيتى بزهكار و پست در يك فيلم مافيايى نيز نيست. اين سخن نماينده مجلس جمهورى اسلامى ايران است. توجه بفرماييد؛ اين سخن حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران "توجه بفرماييد " كميسيون بهداشت و درمان مجلس! چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می برد و با دریافت ۲۰ الی ۳۰ میلیون این کار را انجام دهد." 

كلمات و جملات از بيان پستى و وقاحت اين بيشرفان عاجز مانده اند ادبيات نويى شايد بايد ساخته شود. اينها كه با وعده آب و برق و اتومبيل مجانى بر گرده ملت سوار شدند و بيش از سه دهه است كه ميدزدند و ميبردند و ميخوردند اينك به مردم به خاكستر نشانده ميگويند با فروش كليه اموراتتان را بگذرانيد.! 

حاجيزاده ها با ميلياردها تومان در فرنگستانند به عيش ونوش و آقازاده ها به ناز و نعمت و بازاريهاى رانتخور يك پا در مراسم شب احيا دارند و يك پا در كازينو و جنده خانه و آن يكى آدم فروش در برجى از مرمر سفره مى اندازد و شب قرآنش با حرامزاده هاى نظير خودش پر رونق است. اما تو اگر با آدم فروشى و وطن فروشى و شرف فروشى و حرامزادگى و خايه مالى و قاچاچى گرى و رانت خورى و دروغگويى و زورگويى و تزوير و ريا ميانه اى ندارى، كه از غير هستى و نجيب زاده هستى و انسان مانده اى و از بد روزگار آخوندى به فقر افتاده اى راه حلت اين است كه اجزاى بدنت را به  ازاى ٢٠ يا ٣٠ ميليون تومان به گروه اول بفروشى و با پولش اجاره ات را بدهى و شكم كودكانت را سير كنى و دمى چند زنده بمانى و نمانى..