دی ۰۲، ۱۳۹۲

جادو گر

مصباح یزدی: اسلام در خطر بیفتد با جدیت وارد صحنه می شویم!
مصباح يزدى شخص خطرناكى است. از آن آخوندهاى اهريمنيست. او جاه طلب، شرور و بسيار موذيست كه ديدگاهى  افراطى و فاشيستى را رهبرى مى كند و در راه رسيدن به اهداف پليدش از هيچ جنايتى فروگذار نيست. مصباح يزدى شخص خطرناكى است. سوداى رهبرى در سر دارد و اگر نياز باشد ايران و ايرانى را هم قربانى خوابهايش مى كند. شاگردان و مريدانش همگى خوابند و در خواب راه مى روند و در خواب قمه مى كشند، در خواب نابود مى كنند. آنها جادوى سحر مرشد خطرناك خود شده اند. مصباح يزدى خطرناك است، مراقبش باشيد...

آذر ۲۲، ۱۳۹۲

داستان موش و پشم
 گویند که در وادی قم آرایشگری حجره داشتی و پشم بسیار از ملایان و دلالان حق بزدی و آنچه اندک از ملا گرفتی‌ دگربار خمس و زکاتش به ملایان برگرداندی، با کمتر مانده امرار معاش بکردی. روزی موشی از موشها بدان حجره خانه کرد و منزل بیاراست و پی‌ آذوقه شد و چون آن‌ حجره سراسر بگشت هیچ خوردنی نیافت و سراسر پشم دید و آیات بشنید. روزها بگذشت و موش هیچ نخورد و به ستوه آمد. رنجور و مهجور به نزد استاد سلمانی شد و زبان گلایه برگشود و شکوه آغاز کرد که‌ ای مرد قانع، دیرگاهیست که به حجره تو خانه کرده‌ام و منزل برای همسر آینده آراسته‌ام امید به مملکت تو بسته‌ام و غافل بودم که تو خود سیر به آیات ملأیی و آن اندکی‌ هم که خوری چنان ناچیز است که مرا پسمانده هیچ بر جای نماند. اینک بگو این چه حکمت است که در آن‌ ظلم است و تهیدستان را آشیانه بسوزاند که خداوند تبارک التعلی فرموده که روزی بر مردمان نشاید بریدن و تو روزی من پشم کرده ای.. موش سخن‌های ملامت آمیز با آرایشگر بسیار گفت و دل‌ او به درد آورد و مرد زاری کرد و سر در میان دستان برگرفت و موش را گفت که‌ ای از همه جا رمیده و به مملکت ما لمیده، من چگونه این ستمها بر تو روا کردم که ملایان گویند ظالم بر ٔپل صراط بماندی و عطسه او را بر گرفتندی تا جگرش از حلقش به در آید و این کار هزار سال دوام آید و من ندانسته حیات بر تو دشوار نمودم و این رسم دینداری نبود. اکنون مرا بگذار تا چاره اندیشم و ضرر تو جبران کنم و رزق تو در ملک سلمانی خود آسان سازم.

موش به سوراخ بازگشت و سلمانی در اندیشه همی فرو شد. دگر روز مرد آرایشگر  به خزینه اندر شد و کفو پساب حمام در کیسه کرد و با خود به خانه برد. کشک و پنیر ترش در آن بخیساند و حل کرد و به دکان خویش شد تا آن پساب و کشک و پنیر ترش هم شوینده ریش ملایان قم باشد و هم روزی موش. چند صبا یی بگذشت و موش از آن کفو کشک و پنیر ترش می‌‌خورد و شکر می‌‌گفت و دعای مرد سلمانی می‌‌کرد. دیری نپایید که ملایان را طعم آن محلول خوش آمد همانا که آن را بر گوشه لبان و سر زبان خود مزه کرده بودند و هر آنچه بر ریششان سهم بود را در کیسه کرده و باخود به فیضیه می‌بردند و آیات سر می‌دادند و قران و حدیث می‌گفتند که این پساب حق ائمه و پیامبران است که در دوران غیبت به آنها ارزانی داده شده و اینبار موش از گرسنگی بمرد و حریف ملایان نشد. اینک تو عجب مگیر بر چشم گرسنه ملا که سیری ندارد و پسمانده بر موش هم نگذارد و چاره روزی خود از قران و حدیث گیرد.

 آنجا که ملا رزق خود برد         هر آنچه باشد از برای خود بردآبان ۱۶، ۱۳۹۲

معامله باجگير و زورگير

مذاكرات پيرامون فعاليتهاى هسته اى ايران به نتيجه نخواهد رسيد. دستكم عقل سليم اين را ميگويد؛ آمريكايى ها ما را به مانند كره شمالى مى خواهند سر بند نگه دارند و هر دم تحريم كنند و تحريم لغو كنند و آخوندها هم هى باجگيرى كنند و سانتريفوژها را خاموش و روشن كنند! نمى دانم كه در حيله گرى آخوندها مانده ايم يا در خرد خام خود ، اينها باز به مردم ساده دل هر چه باور كن كه ميل دارى ما رو دست زدند! توطعه بيت رهبرى عجب مكرانه بوده كه اين بار در انتخابات دست نبرده؛ كسى را كه به طبل اصلاحات و آزادى و مردم دارى مى زد را به راى مردم مشروعيت داده و ميخواهد بگويد دست چپى هاى ما هم به نتيجه نرسيدند و پيشاپيش ابراز بد بينى مى كند رهبر عجول! اين مشكل اصلا قرار نيست كه حل بشود، كه يك طرف باجگير و آن طرف زورگير است. شايد چندان بى ربط هم نگفته آن مردك پوزه دراز كه روحانى را گرگى در پوست ميش خوانده، از حيلهء ملا چيزها مى داند

تیر ۰۷، ۱۳۹۲

آخوند را اگر .... مى گويد ......امام جمعه موقت تهران: انتخابات محکم و برنامه ریزی شده ۹۲ تودهنی به مدعیان تقلب ۸۸ بود


کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، گفته است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان میدهد که ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نادرست بوده است!

خرداد ۳۰، ۱۳۹۲

توقعات شما بيجا
خاتمى گفت كه رييس جمهور بايد هماهنگ با رهبر باشد ومردم هم توقع بيجا نداشته باشند، حالا برويد و چهارسال سر كار باشيد، شما كه راى حماسى مى دهيد 

آيا ما مردمانى بس عجيب نيستيم: نخستين حقوق انسانيمان را گرفته اند و در حسرت كمترين ها دلخوش گزينه بد از بدترينها شده ايم

از ميان ميليونها ايرانى نابغه و فرهيخته و با شرف و باسواد در چهارگوشه دنيا هشت سر سپرده كم سواد  جانى وطن و مردم فروش را با اطمينان به خودى بودن، رذل بودن داده اند كه انتخاب كنيم، ما هم كه با شور و هيجان در بازيشان شركت ميكنيم و تازه پس از آن جشن و پايكوبى هم راه مى اندازيم! آيا عجيب مردمانى نيستيم؟ 

خرداد ۲۶، ۱۳۹۲

آنها كه بنفش شدند

ما هنوز سبز مانده ايم ، اصلأ قرار نبود كه بنفش بشويم، اگر هم كه قرار بر اين مى بود كه مثل آفتاب پرست رنگ عوض كنيم پس چرا سبز را آنقدر جدى گرفتيم كه به خاطرش كتك بخوريم، زندان برويم، مورد تجاوز و شكنجه قرار  بگيريم و ممنوع الخروج و ممنوع الورود شويم و سركوب شويم و به خاطرش جان هم بدهيم؟ 
اينها كه راى ما را به يغما بردند و سگخور كردند جامعه و كشور را به لبه پرتگاه برده اند و حالا در داخل و خارج به بن بست خورده اند و خود  و منافع خود را در خطر ديده اند خطر را احساس ميكنند، حال آمده اند بر سبز ما بنفش ريخته اند و از ما دلقك هاى رنگى ساخته اند كه گويي چيزى نشده است
موسوى وكروبى در بندند و صدها زندانى سياسى هر روز شكنجه مى شوند و هنوز كسى پاسخگوى  كشتار و شكنجه و تجاوز هاى سال ٨٨ نيست


خرداد ۲۵، ۱۳۹۲

آنچه در خور ماستميليونها ايرانى به جمهورى اسلامى، به فقر و درماندگى، به دزدى و چپاول، به نامردى، به ميهن فروشى، به خيانت، به جنايت، به حقارت، به پس ماندگى و عقب افتادگى، به دروغ و ناراستى، به بزدلى و ترس  آرى گفتند! ء

آقا نصرالله گفته !

حسن نصرالله، رهبر حزبالله لبنان: "این جشن بزرگ دموکراسی را که بر پا شده به حضرت امام خامنهای و ملت ایران تبریک میگویم. هر رایی که هر یک از شهروندان ایرانی به داخل صندوق میاندازند، مهر تاییدی بر نظام جمهوری اسلامی ایران است."


خرداد ۲۴، ۱۳۹۲

رای به اهریمن

همه با هم برویم یک بار دیگر حماسه به پا کنیم، یک بار دیگر .. یک بار دیگر.. آقا رای ما را می‌خواهد.. آقا و بیتش می‌خواهد.. گفت به خاطر نظام که نه به خاطر ایران بدهید به من.. همه چیزتان در دست من، رای تان هم از برای من.. گفت ..

خرداد ۲۰، ۱۳۹۲

جريان چيه؟

سعید جلیلی میگوید جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با سه جریان مختلف فتنه، انحرافی و تردید درگیر بودهاست" 
!!!
جريان ترديد هم به جريانات ديگر پيوست، جريان فتنه، جريان انحرافى، جريان برق، جريان دزدى، جريان سركوب، جريان آب، جريان آخوند، جريان اعدامها... بازداشتها...ستاره ايها...اصولا در جمهورى اسلامى نمى شود تف انداخت بدون آنكه به جريانى ترشح نكند

خرداد ۱۶، ۱۳۹۲

گزينه هاخوب، بذار ببینم چه کسی را باید وکیل خودم کنم... ه ه م م م ..کدومشون باید بشه رئیس جمهوره ایران من...ه ه م م م.. دزد؟ آره راست میگی دزد  و شریک دزدان همشون.. بعد دیگه دیگه.. به دستاشونم که خون خشک شده چسبیده..سر سپرده هم که هستن..جانی و دروغگو و شیاد هم که به همشون میچسبه..نامرد و موذی هم که هستن..اه چه سخت شد ..آدم نمیدونه به کدوم رای بده..ه ه م م م..

اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۲

شريعتمدارى سگ رهبر در كيهان
شریعتمداری روز شنبه بار دیگر تهدید تلویحی خود 
را تکرار کرد و از قول نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روحالله خمینی نوشت: «نباید بهگونهای عمل کنیم که حزبالله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیاش عدول میکند.»

كركس پير خبر ندارد كه در بين مردم واژه حزب اللهى از بدترين و كثيفترين القاب است و خود ايشان از منفور ترين و پليدترين خود فروختگان. خودش به خوبى مى داند كه مردم با او چه خواهند كرد، نان پست فطرتى و حرامزادگى و سرسپردگى مى خورد و نفى مردم مى كند. باشد كه كه روزى به زنجيرش كشند و به نوبت شوند و بر چهره نكبتش آن كنند كه لايقش است! اميدواريم كه زنده بماند تا وقتش برسد