مهر ۱۲، ۱۳۹۱

به جيب غيرت بازايها هم بر خوردنه حقوق بشر، نه بىچاره دانشجويان، نه انتخابات تقلبى، نه شكنجه و زندان و اعدام آزادى خواهان، نه درماندگى هم ميهنان، نه تحقير بزرگان و نه نه نه.. اين ارز بود مشكل بازاريها، حالا به حمايت جيب بازاريها برويم باز جلوى گلوله و بطرى كوكاكولا!