اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۲

شريعتمدارى سگ رهبر در كيهان
شریعتمداری روز شنبه بار دیگر تهدید تلویحی خود 
را تکرار کرد و از قول نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روحالله خمینی نوشت: «نباید بهگونهای عمل کنیم که حزبالله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیاش عدول میکند.»

كركس پير خبر ندارد كه در بين مردم واژه حزب اللهى از بدترين و كثيفترين القاب است و خود ايشان از منفور ترين و پليدترين خود فروختگان. خودش به خوبى مى داند كه مردم با او چه خواهند كرد، نان پست فطرتى و حرامزادگى و سرسپردگى مى خورد و نفى مردم مى كند. باشد كه كه روزى به زنجيرش كشند و به نوبت شوند و بر چهره نكبتش آن كنند كه لايقش است! اميدواريم كه زنده بماند تا وقتش برسد